Zarejestruj Produkt

Produkty regionalne i tradycyjne odgrywają znaczącą rolę w podtrzymywaniu dziedzictwa kulturowego oraz pozarolniczej aktywizacji obszarów wiejskich regionu. Ideą ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych jest ocalenie ginących tradycji, charakterystycznych dla danego obszaru, kultury oraz kraju.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r.  o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U.2005.10.68), reguluje procedury rejestracji produktów na szczeblu Unii Europejskiej, a także warunki prowadzenia Listy Produktów Tradycyjnych danego kraju członkowskiego.

Za weryfikację wniosków o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych odpowiedzialny jest Marszałek Województwa; zgodnie z art. 51, ust.1 w/w ustawy, Marszałek zobowiązany jest do sprawdzenia wniosku pod względem spełnienia wymogów formalnych oraz pod względem merytorycznym. W związku z tym Marszałek Województwa Małopolskiego w 2005 r. powołał Radę ds. Produktów Tradycyjnych, która jest odpowiedzialna za weryfikację merytoryczną wniosków o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych.

SkładRady ds. Produktów Tradycyjnych

Przewodniczący:

Wojciech Kozak

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego - Przewodniczący Rady;

 

Jan Grabski

 Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - Zastępca Przewodniczącego Rady.

Członkowie:

 

 Elżbieta Kantor

 Dyrektor Departamentu Turystyki Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego;

 Kazimierz Czekaj

 Prezes Zarządu Jurajskiej Izby Gospodarczej, Przedstawiciel Rady Krajowej Polskiej Izby Produktów Regionalnych i Lokalnych

Jarosław Szlachetka

Członek Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Małopolskiego

Bronisław Dutka

Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

Prof. dr hab. Ewa Cieślik

Przedstawiciel Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie

Krystyna Reinfuss-Janusz

Przedstawiciel Muzeum Etnograficznego w Krakowie;

Ewa Obara

Przedstawiciel Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Karol Zachwieja

Przedstawiciel Małopolskiej Izby Rolniczej

Jan Hamerski

Wiceprezes Zarządu Głównego  Związku Podhalan

Antoni Madej

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Małopolska Izba Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Ekologicznycznych

Kazimierz Furczoń

Prezes Tatrzańsko-Beskidzkiej Spółdzielni „Gazdowie” w Leśnicy

Szymański Piotr

Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Joanna Jakubowska-Łazęcka

Wiceprezes Stowarzyszenia Małopolska Izba Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Ekologicznych

Małgorzata Kozień

Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie

Teresa Korbut

Naczelnik Wydziału Kontroli Artykułów Żywnościowych Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie


Sekretarz:

Aneta Bienias

Pracownik Departamentu Rolnictwa i Geodezji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – bez prawa głosu.

 

Pozytywnie ocenione wnioski na spotkaniu Rady zostają przesłane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Lista produktów tradycyjnych według województw.