Zarejestruj Produkt

Producenci tradycyjnych wyrobów, za które uważa się produkty wytwarzane, od co najmniej 25 lat, mogą starać się o umieszczenie ich na Liście Produktów Tradycyjnych. Podstawą rejestracji jest tradycja wytwarzania i szczególna oraz niepowtarzalna jakość związana z historycznie ugruntowanymi przepisami, metodami produkcji i sposobami przetwarzania, które gwarantują wysoką jakość otrzymanego produktu.

Z wnioskiem o wpis mogą wystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wniosek o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych jest składany do Marszałka Województwa Małopolskiego w formie papierowej i elektronicznej. Marszałek Województwa jest zobowiązany do sprawdzenia wniosku pod kątem formalnym i merytorycznym. Sprawdzenie jest gwarancją tego, że wszystkie wymagane informacje zostały zawarte we wniosku. W tym celu została powołana Rada ds. Produktów Tradycyjnych. Marszałek przed dokonaniem oceny zwraca się również do izby gospodarczej o wyrażenie w ciągu 30 dni opinii w zakresie spełnienia przez produkt wymagań dotyczących m.in. tradycyjności wytwarzania produktu. Gdy wniosek spełnia określone wymagania - zarówno formalne jak i jest merytoryczne - Marszałek Województwa przekazuje jego kopię w wersji papierowej i elektronicznej do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister po otrzymaniu dokumentów dokonuje ich ponownej weryfikacji oraz wpisu produktu tradycyjnego na Listę Produktów Tradycyjnych.

Wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych musi być przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych.

Wniosek zawiera:

1. nazwę oraz siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy

2. adres do korespondencji

3. opis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego zawierający:

– nazwę produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego

– rodzaj produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego

– charakterystykę produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego

– surowce wykorzystywane do produkcji produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego

– podstawowe informacje dotyczące tradycji, pochodzenia oraz historii produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego

– metodę produkcji.

Wniosek składa się do właściwego miejscowo marszałka województwa, na terenie którego producent jest zameldowany lub jest zarejestrowany zakład. W przypadku, gdy producent jest zameldowany w innym województwie niż zarejestrowany jest zakład produkujący dany produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy, decyzja o wyborze właściwego miejscowo marszałka należy do zgłaszającego.

Wnioski dotyczące produktów wytwarzanych na terenie Województwa Małopolskiego należy złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu (piętro I) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 

Departament Rolnictwa i Geodezji

 

30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

 

Do wniosku należy załączyć:

- streszczenie (do 3000 znaków wraz ze spacjami)

- kserokopie dokumentów wymienionych w pkt. 8 wniosku

- ewentualnie zdjęcia -  jeżeli wnioskodawca chce by w materiałach informacyjnych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawiło się zdjęcie produktu do wniosku załącza zdjęcie oraz oświadczenie dotyczące przekazania praw do zdjęcia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- nośnik elektroniczny z nagranym wnioskiem i ewentualnym zdjęciem