Zarejestruj Produkt

W Polsce jednostką odpowiedzialną za prowadzenie systemu rejestracji produktów o określonym pochodzeniu geograficznym i specyficznej, tradycyjnej jakości, w rozumieniu przepisów unijnych jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Procedury rejestracji nazw jako chronionych oznaczeń geograficznych lub chronionych nazw pochodzenia oraz zasady rejestracji nazw jako gwarantowane tradycyjne specjalności na szczeblu unijnym są do siebie bardzo zbliżone i przebiegają dwuetapowo. Etap pierwszy prowadzony jest w kraju członkowskim, drugi natomiast na poziomie Komisji Europejskiej.

Pierwszym krokiem, jaki powinni uczynić producenci jest złożenie odpowiednio sporządzonego wniosku o rejestrację do właściwego organu państwa członkowskiego (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Do składania wniosku o rejestrację uprawniona jest tylko grupa. W myśl przepisów unijnych grupa oznacza jakiekolwiek stowarzyszenie rolników, producentów lub przetwórców zajmujących się wytwarzaniem tego samego produktu rolnego lub spożywczego.

Władze Państwa Członkowskiego są zobowiązane do dokładnego sprawdzenia wniosku, zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym przed przesłaniem go do Komisji Europejskiej. Wnioski, które nie budzą zastrzeżeń w państwie członkowskim mogą być przekazane na poziom unijny.

Po sprawdzeniu złożonego wniosku pod kątem formalnym publikuje się jego skróconą specyfikację na stronach internetowym oraz w dzienniku urzędowym ministra. Każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której interesu gospodarczego lub prawnego dotyczy postępowania może, bowiem złożyć zastrzeżenie do wniosku o rejestrację.

Złożony wniosek oraz ewentualne wniesione zastrzeżenia przekazywane są Radzie do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych, która jest organem opiniodawczo – doradczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gdy wniosek i zastrzeżenia są zasadne Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzywa wnioskodawcę oraz wnoszącego zastrzeżenie do złożenia w wyznaczonym terminie uzgodnionego wniosku o rejestrację. Wniosek ponownie przekazywany jest Radzie i jeśli spełnia wszystkie wymagania przekazywany jest do Komisji Europejskiej.

Przesłany wniosek jest analizowany i oceniany. Komisja ma prawo zwrócić się do władz państwa członkowskiego z prośbą o uzupełnienie lub doprecyzowanie informacji w nim zawartych. Po przeprowadzeniu oceny streszczenie specyfikacji publikowane jest w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Producenci innych państw członkowskich mogą zgłosić zastrzeżenia, co do rejestracji. W przypadku złożenia zastrzeżenia, państwa, z którego pochodzi wniosek i to, które złożyło zastrzeżenia są zobowiązane do znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania i sporządzenia wspólnego wniosku. Po ostatecznym rozstrzygnięciu przez wszystkich sporów nazwa produktu jest rejestrowana i umieszczana w rejestrze Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub też w rejestrze Świadectw Specyficznego Charakteru.

 

POZIOM KRAJOWY

Złożenie wniosku do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ocena formalna wniosku

14 dni

Publikacja wniosku = możliwość wniesienia zastrzeżenia

5 miesięcy

Ocena merytoryczna – Rada ds. Regionalnych i Tradycyjnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych

30 dni

Decyzja Ministra

14 dni

Przekazanie wniosku do Komisji Europejskiej (procedura wydłuża się w przypadku wniesienia zastrzeżenia)

POZIOM KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Analiza i ocena wniosku

6 miesięcy

Publikacja głównych punktów w dzienniku urzędowym Wspólnot Europejskich = możliwość wniesienia zastrzeżenia

6 miesięcy

Decyzja o rejestracji (lub odmowie rejestracji) = umieszczenie nazwy w Rejestrze Chronionych Nazw Pochodzenia i Oznaczeń Geograficznych lub w Rejestrze Świadectw Szczególnego Charakteru 

Publikacja w dzienniku urzędowym Wspólnot Europejskich

 

Obowiązujące wzory wniosków zostały określony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie wzorów wniosków o rejestrację nazw i oznaczeń produktów rolnych lub środków spożywczych oraz wzory wniosku o zmianę specyfikacji (Dz. U. z 2005 Nr 60, poz. 525)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie niektórych czynności związanych z rejestracją nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. z 2005 Nr 36, poz. 323) opłata za dokonanie oceny wniosku o rejestrację nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficznego lub nazwy specyficznego charakteru produktu rolnego lub środka spożywczego wynosi 300 zł. Zgodnie z ww. rozporządzeniem opłata związana z oceną zastrzeżenia do wniosku o rejestrację wynosi również 300 zł.

 

Bliższych informacji udziela:

Wydział Oznaczeń Geograficznych

Departament Promocji i Komunikacji 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: (22) 623 22 08; (22) 623 27 96; Fax: (22) 623 23 00