Zarejestruj Produkt

Zachęcamy wnioskodawców do pobrania Przewodnika umieszczony w zakładce po prawej stronie. Zawiera on praktyczne informacje dotyczące umieszczania produktów tradycyjnych na Liście Produktów Tradycyjnych.

Wniosek o wpis na LPT musi być także złożony w wersji elektronicznej. Nie należy jednak przepisywać czy skanować załączników do wniosku. Przygotowanie informacji w wersji elektronicznej ma ułatwić przygotowywanie Listy Produktów Tradycyjnych oraz wszystkich publikacji i broszur informacyjnych dotyczących wpisanych na nią produktów.

Jeśli wypełnienie rubryk wniosku nie jest możliwe (np. określenie kształtu w przypadku charakteryzowania napoju) należy wpisać „nie dotyczy”.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dołączane do wniosku zdjęcia. Mogą być one zarówno w wersji papierowej, jaki elektronicznej. Należy jednak pamiętać, iż wersja elektroniczna zdjęć umożliwia przygotowanie później barwnej prezentacji produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego. Jeżeli wnioskodawca chciałby, aby w materiałach informacyjnych dotyczących zgłoszonego przez niego produktu oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawiało się załączone przez niego zdjęcie produktu, zdjęcie to musi być załączone do wniosku o wpis produktu na Listę w formie elektronicznej, w formacie JPG i rozdzielczości nie niższej niż 300 DPI. Ponadto wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku oświadczenie dotyczące przekazania praw do zdjęcia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które to oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

Potwierdzenie tradycji pochodzenia oraz historii wytwarzania produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego odbywa się na podstawie

a) historycznych, spotykanych w literaturze lub innych materiałach źródłowych zapisów dotyczących produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego;

b) cytatów z książek itp. potwierdzających wykorzystywanie metody produkcji, co najmniej od 25 lat;

c) zapisów z książek kucharskich, niekoniecznie musi to być literatura fachowa, czy

naukowa, ważne, żeby było to wiarygodne źródło informacji i źródło pochodzenia publikacji.

Potwierdzeniem wiarygodności ww. źródeł mogą być materiały zamieszczone w załącznikach do wniosku, w tym np.:

a) stare etykiety, kolorowe kserokopie, fotografie opakowań czy produktów;

b) oznaczenia, znaki towarowe posługujące się powyższą nazwą, logotypy nawiązujące do przedstawianej tradycji;

c) fotografie rodzinne, na których uwidocznione są wspomniane produkty.

Informacji zawierających interesujące nas dane można szukać m.in. w poniżej wymienionych zbiorach dokumentów:

a) Dokumenty z Muzeum Etnograficznego

b) zapisy z ksiąg parafialnych

c) fragmenty utworów literackich, w których zawarte są opisy wytwarzania i spożywania danego produktu

d) zapisy w historycznych książkach kucharskich

e) doskonałym uzupełnieniem wszystkich wyżej wymienionych źródeł informacji są fotografie, obrazy, na których uwiecznione są sceny obrazujące wygląd wyrobów i potraw, sposób ich przyrządzania i podawania, przechowywania.

W przypadku gdy brak materiałów źródłowych potwierdzających min. 25 letnią tradycję wytwarzania produktu można przy udziale etnologa przeprowadzić wywiady z osobami posiadającym wiedzę na temat produktu. Wywiady oraz dyplom ukończenia stosownych studiów należy dołączyć do wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych jako załączniki.